Last update: Juni 2019Algemene voorwaarden & privacy policy

Algemene voorwaarden

1. RoyaleHosting garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 2. RoyaleHosting mag zonder toestemming van de klant niet zomaar iets veranderen aan het geleverde product. 3. RoyaleHosting is verplicht om het door de klant bestelde product zo goed mogelijk te leveren en onderhouden. 4. RoyaleHosting is niet verplicht om u support te bieden. 5. Voor mogelijke downtime is er 1 regel van kracht waar u ook mee akkoord gaat na dat u hebt besteld, de offline tijd word vergoed in een latere betaling van uw dienst 6. u gaat automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden na dat u een product hebt besteld, indien u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden horen wij het graag van u. 7. RoyaleHosting maakt automatisch wekelijks backups, u mag deze ter alle tijde opvragen. 2 Betalingen 1. Indien de klant 10 dagen na de genoemde betaalperiode in artikel 3.1 nog steeds niet heeft betaald, dan heeft RoyaleHosting het recht om het account, alle data en de gegevens van de klant te verwijderen. 3 Gegevensbeheer 1. Indien u een bestelling plaatst bij RoyaleHosting , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van RoyaleHosting . RoyaleHosting houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 2. RoyaleHosting respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 4 Afbeeldingen en specificaties 1. Alle afbeeldingen: foto's, tekeningen etc. op de internetsite van RoyaleHosting gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 5 Aansprakelijkheid 1. RoyaleHosting is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 2. RoyaleHosting is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 6. Machtiging 3. RoyaleHosting is gemachtigd om uw contract op elk moment te beeindigen en daarmee ook alle services in geval van dreigingen van bijvoorbeeld DDoS/Botnet/bedreigingen andere vormen van iligale praktijken. Tevens geld dit ook voor Bitcoin/altcoin miners. 7 Prijzen 1. RoyaleHosting is gemachtigd om de prijzen van zijn diensten ieder moment aan te passen. Deze veranderingen in prijs zullen voor huidige producten ingaan bij de eerstvolgende betalingscyclus van dit product. 8 Refund/chargeback 1. RoyaleHosting is niet verplicht uw geld terug te geven, dit doen wij ook niet. 2. Heb jij een dienst gehaald maar wil je later je geld terug kunnen wij dat niet doen, wij hebben dan al kosten gemaakt om het product te kunnen leveren. 9 Wijzigingen 1. RoyaleHosting is gemachtigd om zijn algemene voorwaarden op elk moment aan te passen of aan te vullen. 10 Hosted voip Het leveren van een hosted voip dienst duurt minimaal 48 uur. Hier gaat de klant ook akkoord mee door de algemene voorwaarden te accepteren >11 Copyright 1. Mochten we merken dat onze site wordt gekopieerd zal dit leiden tot 1 waarschuwing mocht het binnen 2 uur niet worden aangepast zullen er mogelijk juridische stappen ondernomen worden 12 Dreigen/beledigen Het bedreigen/zwaar beledigen van een medewerker is ten strengste verboden. Dit kan leiden tot een ban van onze support mogelijkheden. De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze overeenkomst. 13 Chargeback Indien er diensten gechargebackt worden heeft royalehosting het volledige recht om alle diensten van de klant te verwijderen/supspenderen.


Privacy policy

Privacy Statement RoyaleHosting, hierna te noemen: RH, hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Verwerken van persoonsgegevens RH kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zo kunt u ons uw contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u nadere informatie over onze dienstverlening wenst te krijgen, wanneer u wenst te solliciteren naar een functie binnen onze organisatie of indien u zaken met ons wilt doen. Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens ter uitvoering van onze dienstverlening en/of u te informeren. Zonder deze persoonsgegevens is het namelijk voor ons niet mogelijk uitvoering te geven aan onze dienstverlening en/of u te informeren. Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek. Eventueel zouden wij ook via een derde informatie kunnen verwerven die indirect betrekking heeft op u. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende derde te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken. Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen onze bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe kunnen wij uw IP-adres en domeinnaam registreren. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser u onze website benadert. De verkregen informatie is eigendom van RH. Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Gebruik van persoonsgegevens RH verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de door u gevraagde informatie, services en diensten te leveren en de website te beheren. RH kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van de diensten van RH. Uw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren. RH heeft een wettelijke grondslag nodig om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. RH zal uw persoonsgegevens verwerken gebaseerd op verwerkingsgronden zoals het uitvoeren van een overeenkomst, op basis van een wettelijke plicht of middels uw toestemming. In het geval van toestemming heeft u ten allen tijde het recht deze weer in te trekken. Uw privacy wordt gerespecteerd door al onze werknemers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van uw gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld. Doorgifte aan derden RH verkoopt, noch verhuurt noch leaset klantenlijsten aan derden. RH zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: • te voldoen aan een juridisch verzoek; of • om de rechten of eigendom van RH te beschermen en verdedigen; of • te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van RH of het publiek te beschermen. Wel kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens in sommige geval verwerkt worden door derden. RH kan bijvoorbeeld een leverancier inhuren om administratieve en operationele werkzaamheden uit te voeren ter ondersteuning van onze relatie met u. Deze leveranciers zijn gehouden aan contractuele en overige wettelijke verplichtingen om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en uw privacy te respecteren. Zij hebben dan ook alleen toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. Indien verplicht zullen wij met deze derde een verwerkersovereenkomst aangaan. Bewaren van persoonsgegevens Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. RH zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Veiligheid van persoonsgegevens RH zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. RH bewaart de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Geautomatiseerde besluitvorming RH neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Uw rechten U heeft onder andere het recht op informatie, inzage of rectificatie, verwijdering, de verwerking te beperken of het recht op dataportabiliteit. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een gespecificeerd verzoek naar juridisch@royalehosting.nl sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. RH zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wijzigen van de privacy statement Dit privacy statement kan worden gewijzigd. RH zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. RH raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe RH uw informatie beschermt. Contact RH ontvangt graag uw commentaar betreffende deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat RH niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met Stan van de Klippe via juridisch@royalehosting.nl of telefonisch via 06-55067600. RH wil u er tevens op wijzen dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens. RoyaleHosting, Tuinstraat 1, 7701 GX Dedemsvaart


Disclaimer

Deze website is eigendom van RH. Op de toegang en het gebruik van deze site is deze Disclaimer en het Privacy Statement van toepassing. Door gebruik te maken van de site aanvaardt de gebruiker de voorwaarden als bepaald in de Disclaimer en het Privacy Statement van RH De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van RH. RH besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. RH kan echter geen garantie geven dat de informatie op deze website juist en/of volledig is en/of blijft. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. RH is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door RH of door u aan RH door middel van de website van RH of anderszins langs elektronische weg. De informatie op deze website is bovendien bedoeld om algemene informatie aan geinteresseerden te verstrekken. Deze informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. Tevens aanvaardt RH geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens RH via deze website. RH aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. RH garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. RH aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor het onderscheppen of misbruiken van elektronische berichten door derden. RH is rechthebbende (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten) ten aanzien van alle op deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RH. Op alle content die via de website te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan RH, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. U mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van RH mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingend rechtelijk is toegestaan.

Informatie

Contact gegevens omtrent deze pagina

0853012891 juridisch@royalehosting.nl Stuur een bericht